ویژه نامه چادرخاکی - فاطمیه ۹۱
یک شنبه 20 فروردين 1391   گرد آورنده: یک غدیریفرازی از خطبه فدکیه:


آنگاه آنقدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیرد، و کشیدن آن سهل گردد، پس آتش‏گیره‏ ها را افروخته‏ تر کرده، و به آتش دامن زدید تا آن را شعله‏ ور سازید،و براى اجابت نداى شیطان، و براى خاموش کردن انوار دین روشن خدا، و از بین بردن سنن پیامبر برگزیده آماده بودید.

خطبه فدکیه - تطهیرا

شبهات - فاطمیه

کتابخانه فاطمی

فیلم - فاطمیه

اشعار فاطمیهدریافت اطلاعات...
مقالات
دریافت اطلاعات...